Daniel Bučan


17. ožujka 2023.

Logos: Svijet jezik čovjek


Čovjeku se svijet 'zrcali' u jeziku; može se reći: čovjek svijet 'vidi' u jeziku. Gotovo sve što je u svijetu (što jest svijet) jest u jeziku; čak i ako u svijetu ima nešto što ne može imenovati, što je samo fantazma u njegovu duhu/umu, čovjek traži načina da to na neki način imenuje. (Za primjer se može uzeti ono biti, koje se ne može definirati, ali ga čovjek 'raspoznaje' umom, u umu ga odvajajući, ......