Giovanni Papini


31. srpnja 2022.

Motika


Vi ne znate kako je lijepa motika. Ne možete znati, vi stanovnici grada, kako motika može biti lijepa. Jednostavna seoska motika, prava motika u rukama seljaka, zbiljska motika naslonjena na kameni zid, pokraj seljakovih vrata. Komad drva udjenut u komad željeza. Skroman komad drva, jednostavna motka tvrdog, snažnog, čestitog drva. Komad drva tek izdjeljanog, otesanog, izravnatog, naoštrenog oštricom sjekire. Neizglađenog, nelakiranog, nepoliranog: ruke kopača, njegove ogrubjele, izborane, otvrdnule, okorjele ruke mu daju, iz dana u dan, blistavilo starine, sjaj rada, koji pobjeđuje prljavštinu znoja i puti. ......